C E S T O V N Í    Z P R Á V A

   z odborné exkurze, konané ve dnech  18. – 24. září 2010

 

  

I. Účel cesty

 

Účelem odborné exkurze, kterou pořádala Česká lesnická společnost, pobočka Ostravské městské lesy, s.r.o. pro pracovníky organizací Ostravské městské lesy, s.r.o., Ústav pro hospodářskou úpravu lesa, pracovníky obcí s rozšířenou působností a pracovníky krajského úřadu, zabývajících se problematikou lesního hospodářství, bylo získání zkušeností z oblasti lesního hospodářství Rumunska.

 

II. Účastníci cesty

Za Magistrát města Ostravy:

RNDr. Alena Kanclířová - vedoucí odboru komunálního a bytového

Ing. Pavla Zezulková - referent odboru komunálního a bytového

Ing. Robert Veselý - referent odboru ochrany životního prostředí

Ing. David Vrbka - referent odboru ochrany životního prostředí

 

III. Stručný časový program

 

Sobota 18. září 2010

Cesta do Rumunska přes Slovensko a Maďarsko.

 

Neděle 19. září 2010 Přejezd přes Maďarsko a Rumunsko, příjezd na ubytování ve večerních hodinách.

 

Pondělí 20. září 2010

Odborná exkurze - návštěva ředitelství státních lesů v Suceavě, setkání s lesníky ze Suaceavského regionu, ukázky lesnických objektů, hřebčín Radaut, obora Mardzina a lesní úřad Mardzina.

 

Úterý 21. září 2010

Odborná exkurze – návštěva lesního úřadu Stulpikani, prales Slatiora, lesní úřad Pojorata, smrkový prales Giumalani, odchovna ryb.

 

Středa 22. září 2010

Odborná exkurze – návštěva lesního úřadu Dorna Candrenilor, rašeliniště Tinovul Mare, národní park Calimani, ukázka bývalého dolu na těžbu síry.

 

Čtvrtek 23. září 2010

Odborná exkurze – ukázky po stopách činnosti prof. Josefa Opletala, úzkokolejná lesní železnice, v odpoledních hodinách odjezd do České republiky přes Maďarsko a Slovensko.

 

Pátek 24. září 2010

příjezd do České republiky.

 

 

 

 

 

IV. Odborný program

 

Lesy v regionu Suceava

V letech 1775-1918 byla Bukovina součástí Rakousko-Uherska. V letech 1783-1948 byla převážná část lesů v Bukovině v majetku Ortodoxního náboženského fondu Bukoviny. V tomto období zde významně působili lesníci z Čech, Moravy a Rakouska. V roce 1948 došlo ke znárodnění všech lesních majetků. K jejich navrácení došlo a po roce 1990, a to ve čtyřech etapách (na základě celkem 4 zákonů). Privatizace měla zpočátku značné ekologické dopady v důsledku neřízené těžby dřeva, což je vidět v krajině doposud. Struktura lesů v regionu Suceava je následující: 78 % tvoří lesy v majetku státu a 22 % lesů patří obcím, církvím a fyzickým osobám. Celková výměra lesů v regionu je 450 tis. ha, z čehož v majetku státu je 349 tis. ha. Lesnatost v regionu je 52 %. Nadmořská výška se pohybuje od 200 do 2200 m n. m. Průměrná roční teplota je 8 °C a průměrné roční srážky jsou 850 mm. Průměrný roční přírůst je 8,7 m3/ha. V oblasti se nachází tři národní parky o celkové rozloze 24 tis. ha     a dále lesní rezervace o celkové výměře 4 tis. ha. Lesní hospodářství patří do kompetence Ministerstva životního prostředí. Celková výměra lesů v celém Rumunsku činí 6,397 mil. ha, což představuje lesnatost 26,7 %. Generální ředitelství státních lesů sídlí v Bukurešti. Vysoce produkční lesy v horách dotují hospodaření lesů v nížinných oblastech Rumunska. Obrat státních lesů v Suceavě byl v roce 2009 24,5 mil. euro, přičemž čistý zisk tvořil 6 % z obratu. Ze zisku státní lesy odvádějí 50 % do státního rozpočtu (pro rok 2010 byl odvod zvýšen na   90 %). Nad celým hospodařením v lesích dohlíží ředitelství státních lesů v Suceavě. Strukturu státních lesů tvoří 24 lesních úřadů, 4 správy cest a toků, centrální školka,  2 správy národních parků a 2 chovné stanice koní. V oblasti, kterou jsme  navštívili, převažují vysoce kvalitní porosty produkující zejména rezonanční dřevo. Do výměry lesního majetku 100 ha se nezpracovávají lesní hospodářské plány. Zpracováním lesních hospodářských plánů jsou pověřeny licencované právnické osoby a náklady na zpravování lesních hospodářských plánů nese vlastník (průměrná cena plánu je cca 5 euro na 1 ha). 74 % tvoří listnaté porosty a 26 % tvoří jehličnaté porosty. Z dřevin převažuje smrk, jedle a buk. Lesy se funkčně rozlišují pouze do dvou kategorií – produkční lesy (66 %) a ochranné lesy (34 %). Prioritou ochranných lesů je ochrana vody, půdy, klimatu a původních porostů. Výběrný les se vyskytuje pouze na ploše 2400 ha, v posledních letech dochází u drobných vlastníků lesa k nárůstu výměry nízkého lesa (pařeziny). Ředitelství má na starosti rovněž údržbu 100 km státních cest a komunikací           a 2075 km lesních cest. Průměrná hustota lesní cestní sítě je 7,4 m cest na 1 ha, optimální by bylo 13 m cest na 1 ha. Výše průměrného ročního etátu je 1,2 mil. m3. Etát tvoří 855 tis. m3 mýtní těžby a 288 tis. m3 tvoří výchovné těžby. Během posledních deseti let byla část lesních porostů poškozena větrnými a sněhovými kalamitami, což si vyžádalo značné náklady na obnovu lesa. Při větrné kalamitě v roce 2007 bylo poškozeno 5,4 mil. m3 dřevní hmoty. Holoseče tvoří pouze 8 % obnovních těžeb, zbývající část obnovních těžeb tvoří přípravné seče (56 %) a cloné seče (36 %). Dřevní hmotu prodává ředitelství státních lesů v Suceavě. Z 65 % se dřevní hmota prodává v dražbě na stojato, těžba, přiblížení a odvoz dřeva je záležitostí kupce. Zbývajících 35 % dřevní hmoty vytěží dodavatelské společnosti a na odvozním místě ji prodají samotné státní lesy. Výběrný les se vyskytuje pouze na ploše 2400 ha, v posledních letech dochází u drobných vlastníků lesa k nárůstu výměry nízkého lesa (pařeziny). V roce 2009 bylo 480 ha lesa obnoveno přirozenou obnovou a 920 ha lesa bylo zalesněno uměle, z čehož 290 ha tvořily plochy, které státní lesy zalesnily na pozemcích soukromých vlastníků, jež vznikly v důsledku neřízených těžeb těchto vlastníků. Reprodukční materiál lesních dřevin je produkován v lesních školkách o celkové výměře 108 ha, produkci školek tvoří z 60 % jehličnaté dřeviny a 40 % tvoří listnaté dřeviny. Převážná část sadebního materiálu je produkována v centrální školce o rozloze 55 ha a v dalších 61 regionálních školkách. V oblasti se dále nachází 136 malých podokapových školek, které se využívají k produkci zejména javorů a olší pro doplnění přirozené obnovy. Z hlediska ochrany lesa se vyskytují značné problémy se zpracováním dřeva napadeného kůrovcem a se škodami způsobenými zvěří v porostech do 60 let věku. Poškození porostů houbovými fytopatogeny není významné. V oblasti se nachází 27 uznaných honiteb, které spravují státní lesy.              20 honiteb se nachází v horách a 7 v nížině. Celková výměra honební plochy je 324 tis. ha,      z čehož 220 tis. ha tvoří lesní pozemky. Státní lesy dále obhospodařují oboru o výměře       425 ha. Lov v honitbách probíhá formou poplatkových odstřelů. Loví se zejména zajíci, tetřevi, zvěř srnčí, daňčí, vysoká, černá, vlci a medvědi. Významná je rovněž produkce lesních plodů. Státní lesy ročně vykoupí od soukromých subjektů cca 175 tun hub a cca 20 tun léčivých rostlin. Produkce lesních plodů je z 90 % exportována do Německa. Státní lesy v rámci přidružené výroby provozují dvě odchovny ryb. Státním lesům se dále podařilo v roce 2002 převzít do péče hřebčíny v celém Rumunsku. V oblasti Suceavy se nachází dva hřebčíny. Jeden z nich se specializuje na chov závodních arabských koní, druhý chová huculské koně, které se používají k přibližování dřeva v lesích a pro tažné účely.

 

Lesní úřad Marginea a obora Marginea

Lesní úřad obhospodařuje celkem 15,5 tis. ha lesa, z čehož 12800 ha jsou státní lesy a 2700 ha jsou obecní lesy. Hospodaří se v různorodých podmínkách, kdy nadmořská výška se pohybuje od 200 m n. m až do 1200 m n. m. Lesní úřad se skládá s pěti revírů a zaměstnává                  52 zaměstnanců, z čehož je 9 technicko-hospodářských pracovníků. Obrat za minulý rok byl 2,2 mil. euro. Kromě lesního hospodářství se specializuje na myslivost. Jeho součástí je obora o výměře 425 ha, kde je chováno 300 ks černé zvěře a 35 ks vysoké zvěře. Roční odstřel        je cca 7 ks vysoké a 70-80 ks černé zvěře. O provoz obory se starají 3 zaměstnanci. Dále lesní úřad provozuje 2 lovecké revíry, jeden v horách o výměře 8000 tis. ha a jeden v nížině            o výměře 7500 ha.

 

Hřebčín Radaut

Hřebčín byl založen v roce 1872 a specializuje se na chov arabských plnokrevníků pro závodní účely. Celkově obhospodařuje 400 ha zemědělské půdy a současné době chová 303 arabských koní. V minulosti se jednalo o státní zemědělský podnik, který v roce 2002 převzaly stání lesy. Hřebčín má  mezinárodní úroveň a pořádá chovatelské výstavy. Státní lesy v Suceavě provozují v horách ještě druhý hřebčín v nadmořské výšce cca 1200 m n.m., který se specializuje na chov huculských koní pro přibližování dřeva a v současné době jich chová  430 ks.      

 

Lesní úřad Stulpicani

Lesní úřad obhospodařuje celkem 17 tis. ha lesa, druhová skladba porostů je 60 % smrku,      20 % jedle a 20 % buku. Průměrná roční výše těžby je 70 tis. m3. Na ústředí lesního úřadu je zaměstnáno 12 zaměstnanců, lesní úřad je rozdělen do šesti revírů, které mají na starosti čtyři revírníci. Na území lesního úřadu se nachází prales Slatiora, jehož výměra činí 1085 ha           a nachází se v nadmořské výšce 790 až 1350 m n. m. Jedná je různověký prales, tvořený smrkem, jedlí a bukem. Průměrná zásoba je 931 m3/ha. Prales byl vyhlášen v roce 1904 na ploše 408 ha, na jeho území se nachází několik endemických rostlinných druhů.

 

Lesní úřad Pojorata

Lesní úřad obhospodařuje celkem 17 tis. ha lesa, z čehož 20 tis. ha je státního lesa a 5 tis. ha lesa je měst a obcí a 2 tis. ha tvoří majetky soukromých vlastníků. Státní lesy vykonávají soukromým vlastníkům funkci odborného lesního hospodáře za roční poplatek 10 euro/ha.    Porosty tvoří z 90 % původní stejnověké smrkové porosty v nadmořské výšce                     870-1850 m. n. m. pocházející z přirozené obnovy, které jsou často poškozovány větrem.        Při větrné kalamitě v roce 2002 zde bylo poškozeno cca 400 ha lesních porostů. V rámci lesního úřadu jsme dále navštívili horský smrkový prales Giumalau a odchovnu pstruhů. Státní lesy v rámci přidružené výroby provozují dvě odchovny ryb, v nichž produkují 6 tun síhů, 10 t pstruhů a násadu, kterou používají k zarybňování horských vodních toků. Vyprodukované ryby prodávají velkoodběratelům. 

 

Lesní úřad Dorna Candrenilor

Lesní úřad obhospodařuje celkem 14 tis. ha lesa z čehož 9 tis. ha je státního lesa a 5 tis. ha tvoří majetky šesti obcí. Nadmořská výška je 850 až 2000 m n. m., průměrná roční těžba je    65 tis. m3. Problémy jsou s biotickými činiteli (vítr a sníh) a z biotických činitelů je největším problémem podkorní hmyz. Problematická je komunikace s vedením obcí, které vlastní lesní pozemky v dané oblasti. Obce nemají zájem peníze získané těžbou reinvestovat opětovně do lesů a chtějí je využít k jiným účelům. V rámci lesního úřadu jsme navštívili rašeliniště Tinovul Mare. Jedná se o největší rašeliniště slatinného typu v regionu, jeho výměra činí    688 ha a nachází se v nadmořské výšce 950 m n.m. Poprvé bylo popsáno v roce 1810               a od roku 1950 je vyhlášeno rezervací. Z dřevin zde převažuje borovice blatka a smrk s příměsí břízy a vrby.

 

Národní park Calimani

Jedná se sopečné území s převahou smrku a příměsí borovice limby. Horní hranice lesa je v 1700 m n. m., nad ní se nachází pouze kosodřevina a alpínské louky. Borovice limba je extrémně odolná pro poškození sněhem a větrem, některé její exempláře v oblasti jsou staré až 600 let. V současné době je v oblasti zvýšený výskyt kůrovce. Na části národního parku se nachází bývalý důl na těžbu síry. V současné době probíhá rekultivace této části národního parku, byly odstraněny stavební objekty dolu, upraveny svahy výsypek a v současné době dochází k samovolnému zarůstání ploch po těžbě náletovými dřevinami.

 

Činnost českých a moravských lesníků v regionu Bukovina

V období, kdy Bukovina byla součástí Rakousko-Uherska, byla převážná část lesů v Bukovině v majetku Ortodoxního náboženského fondu Bukoviny. V tomto období zde významně působili lesníci z Čech a Moravy, kteří vybudovali infrastrukturu celé oblasti, která je dodnes zčásti funkční. Jedná se zejména o lesní cesty, budovy, železnice, pily a továrny na zpracování dřeva, mosty a zařízení pro plavení dřeva. Nejvýznamnější lesníci, kteří zde působili, jsou prof. Josef Opletal a Ing. Franz Čech. Rovněž se podíleli na popisu a zařízení lesních porostů v oblasti a na vyhlašování chráněných území. V rámci exkurze jsem zhlédli některé objekty (úzkokolejnou železnici, pilu, administrativní objekty, hájovny, lesní cesty), historické materiály, dokumentární film o činnosti prof. Opletala a navštívili jsme pomník prof. Opletala. 

 

V. Výsledky a přínos exkurze

 

Exkurze umožnila shlédnout a porovnat současný stav hospodaření v lesích Rumunska           a České republiky. Oblast geologicky náleží do karpatské soustavy a její přírodní podmínky   se blíží přírodním podmínkách Beskyd. Zajímavá byla možnost porovnat stav pralesa v národních parcích, protože u nás se v takovém stavu již pralesy nedochovaly. Osvědčil se model struktury hospodaření státních lesů, kdy státní lesy obhospodařují většinu výměry lesů  a zároveň zabezpečují i ochranu přírody a přidruženou výrobu. V lesích ve správě státních lesů je čisto, nejsou zde viditelné výrazné nedostatky v hospodaření, daří se včas zpracovávat kalamity. Problémem je, že soukromí vlastníci nepodléhají takové regulaci jako v ČR, což způsobuje devastaci lesa (neřízené těžby, absence zalesňování, eroze půdy). Díky působení našich lesníků v minulosti má Česká republika v oblasti lesního hospodářství v Bukovině výbornou pověst. To dává do budoucna velmi dobré možnosti pro spolupráci v rámci lesnického školství a výzkumu a usnadňuje našim subjektům podnikajícím v lesnictví                             a dřevozpracujícího průmyslu vstup na rumunský trh. Problematická je oblast  hrazení   bystřin a údržby vodních toků, kdy stát přestal tyto činnosti dotovat a tudíž dochází k erozi svahů a povodňovým škodám. K výše uvedenému lze konstatovat, že exkurze splnila svůj účel a přinesla řadu nových poznatků.

 

 

 

Ing. Robert Veselý

 

Ing. David Vrbka 


Odborná exkurze Ústřední čistírna odpadních vod – 11.5.2010

Původně byly na území města Ostravy 3 čistírny odpadních vod (Přívoz, Výškovice, Třebovice).
V 80. Letech minulého století byla na zelené louce zahájena stavba nové –ústřední – čistírny odpadních vod. Pro umístění byla vybrána lokalita s nejnižší polohou (pro přívod splačkových vod je využívána gravitace). Pro přívod odpadních vod do čistírny slouží 2 kanalizační přivaděče. Přivaděč z městských částí Proskovice, Poruba, Výškovice, …. je veden v hloubce 6m, přivaděč z centra města pak v hloubce 11 m.
Délka kanalizační sítě cca 970 km
Kapacita ÚČOV 70 000 m3 odpadních vod
300 000 m3 odpadních vod (za deštivého počasí)
Spotřeba ÚČOV 1,2 MW/hod.

Délka čistícího cyklu průměrně 8 hod.
ÚČOV pracuje na principu mechanicko-biologického čištění splaškových a průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, s odvodňováním anaerobně stabilizovaného kalu.
 Mechanické čištění - zachycení největších nečistot (pneu, písek, škvára)
- shrabky z česel, písek jsou zařazeny do kategorie nebezpečných odpadů
- vyhnívací nádrže o objemu 6 700 m3, teploty 37°C, slouží k anaerobní stabilizaci kalu
- vzniklý kal se dále zpracovává na výrobu bioplynu nebo na další rekultivace např.kolem cest
- kromě kalu při vyhnívaní vzniká bioplyn - 67% metanu – následné využití ve vlastní bioplynové stanici, tato bioplynová stanice pokryje 50% spotřeby elektrické energie

 Biologické čištění - založeno na činnosti baktérií, odstranění uhlíkatého znečištění

Technologie čištění odpadních vod na ÚČOV čistí vody z 97-98%, vyčištěné vody jsou vyústěny do Černého potoka.

Na území města Ostrava se nachází ještě 3 malé čistírny v Heřmanicích a Michálkovicích
 


 Odborná akce v provozech firmy Mayr-Melnhof Holz Paskov, s.r.o.

datum konání: 19.4.2007
počet účastníků: 26
organizační garant: FM PROLES CZ s.r.o.


Pilařský závod Mayr-Melnhof Holz Paskov, s.r.o. byl otevřen 7.5.2004 a byl postaven za 9 měsíců. Firma má k dispozici 40 ha pozemků a plocha vlastního pilařského závodu je 21 ha.
Investiční náklady na výstavbu činily cca 60 mil. eur (2 mld. Kč). Předpokládaná konečná produkce je 1 mil. m3 kulatiny.
Zpracováván je výhradně smrk (případné ostatní jehličnaté sortimenty jako jedle a borovice jsou vykupovány za podstatně nižší ceny), smrková „odpadní“ hmota je využívána pro další zpracování v Biocelu Paskov, a.s.

V roce 2007 je plánovaná produkce 900.000 m3 pořezu (v roce 2004 byla produkce 350.000 m3). Průměrný denní výkon je 3.000 m3 při dvousměnném provozu (2 x 10 hod., pondělí až neděle). Při průměrném denním výkonu vznikne také 3.000 prm štěpky a 20 kamiónů pilin.

Skladové kapacity: kulatina 70.000 m3
řezivo 40.000 m3
Nákup a přejímka dřevní hmoty
Nákup dřevní hmoty pro pilu MM Holz Paskov je zprostředkováván firmou Wood Paskov s.r.o. (zakladatelé společnosti jsou Biocel Paskov, a.s. a Mayr-Melnhof Holz Paskov, s.r.o.), firma zajišťuje nákup pouze pro své zakladatele.

Přejímku dřevní hmoty zajišťuje firma Nezávislá přejímka ČAPLH, s.r.o.

Požadavky na parametry dřevní hmoty
Kulatina od 12-39 cm středového průměru
Délka 3, 4, 5 m
Nadměrky 2% z rozměru kulatiny

Pokud dodaná dřevní hmota nesplňuje předepsané parametry je automaticky zařazena do nižší kvalitativní třídy a nakoupena za nižší cenu.

Vlastní přejímka dřevní hmoty jsou automatizována, ručně jsou prováděna pouze kontrolní měření.
Každá dodávka kulatiny je označena číslem pod kterým je dále evidována a zpracovávána. Na přejímce je prováděna fotodokumentace (digitální fotografie 3 ks) – pro případnou reklamaci nebo hromadnou reklamaci. Je vedena mapa skladu, aby se zamezilo stárnutí hmoty na skladu.

Třídící linka
Vlastní třídění dřevní hmoty, jsou zavedeny 2 stupně měření:
- ve dvou osách (vytřídění vlákniny a přesílených kusů, ochrana odkorňovače)
- po odkornění (měření obsahu kovů pomocí rentgenu, kusy s obsahem kovů jsou automaticky vyřazeny s dalšího zpracování)
- měření pro fakturaci (středový průměr a čep)

Velín třídící linky
Třídění podle kvality
- vizuální posouzení (suky, hniloba, trhliny, excentricita, zabarvení)
- strojní posouzení (sbíhavost, křivost)

Kus se hodnotí jako celek, pokud je jedna vada automaticky se přeřadí do nižší kvality (pokud chci své zboží-dřevo prodat, je třeba ho dobře zabalit), pokud dodavatel chce dobré zpeněžení dřevní hmoty, měl byl při vlastním zpracování v lese dodržovat nadměrky ve stanovené výši 2% a dodávat dřevo s čistými nebo očištěnými čely.


Provoz pilnice
80% produkce pilnice tvoří sušené a hoblované řezivo. Piliny a hobliny jsou dále využívány na výrobu peletek. Jsou postaveny 3 bloky sušáren, každá sušárna má 8 komor s kapacitou 200 m3 řeziva. Sušení probíhá 3-5 dnů, v závislosti na dalším použití (pro interiéry na vlhkost 10±2%, venkovní na 16±2%.
Denní produkce pilnice je 4.000 m3 řeziva

Hoblovací kapacita 250.000 m3
Sušící kapacita 380.000 m3

Odbytové trhy: Evropa (hlavně Itálie), USA, Japonsko, severní Afrika

V současné době je zahájen zkušební provoz peletkárny (zpracování odpadních pilin a hoblin), je plánovaná výstavby provozu na výrobu lepených dřevěných nosníků


Odborná akce v provozech firmy ABEX Substráty a.s.

datum konání: 14.6.2007
počet účastníků: 10
organizační garant: pobočka ČLS (ing.Veselý)

Sídlo firmy: Žabeň 203,
Sviadnov

Předmět činnosti: - úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava
- balící činnost
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod
- činnost technických poradců v oblasti zemědělství
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- nakládání s odpady

Počet pracovníků: 45

Majoritním vlastníkem firmy je akciová společnost AGRO CS a.s. se sídlem v Říkově (Česká Skalice), která je také vlastníkem firem:
Agropodnik Orlice a.s.
AGRO CS Slovakia a.s.
AGRO CS Hungary Kft.
AGRO CS Poland Sp. z.o.o.
AGRO Ukraine West
AGRO CS Ukrajina

Další dceřiné společnosti jsou také v Rumunsku, Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku a Bulharsku.

Mateřská společnost AGRO CS a.s. má 4 základní divize:
- zahradní (podíl na tržbách 55%)
- strojírenská (podíl na tržbách 5%)
- agroslužby (podíl na tržbách 35%)
- technická (podíl na tržbách 5%)

ABEX Substráty a.s.
Tato firma je první dceřinou společností a její činnost byla zahájena 22.7.1997. Hlavním odvětvím činnosti je výroba balených a volně ložených rašelinových substrátů a kůrových mulčů, doplněná o služby spojené se sortimentem výrobků.

Hlavními odběrateli produktů jsou: Morava, Slovensko, Polsko, Chorvatsko.

Produkce úzce specializovaných materiálů je náročná hlavně na finanční zabezpečení nákupu vstupních materiálů, manipulaci a manipulační plochy a personál. Nevýhodou je malé časové rozmezí v poptávce po substrátech a následně ve výrobě (krátká sezóna v realizaci výsadeb a související poptávky po substrátech). Dodávky rašeliny, jedna ze základních vstupních surovin, jsou limitovány její těžbou v letním a podzimním období.
Rašelina je dovážena z Litvy a maximálně suchá. Česká rašelina se nevyužívá (dodává konkurence Rašelina Soběslav), protože je bahnitá a prachovitá
Výrobní program
je založen na úpravě surovin (kůry, rašeliny) a jejich požadovaném míchání s ostatními komponenty. Prvotní úprava surovin probíhá na manipulačních plochách (drcení, kompostování, prosévání). Připravené suroviny jsou dávkovány podle předem zadané receptury a míchány na konečný produkt – substrát. Následuje prodej: buď volně ložených nebo balených substrátů.

Vlastní výroba substrátů (míchací a balící linky) je plně automatizována. V řídící jednotce – počítači je nastavena požadovaná receptura právě vyráběného substrátu a jednotlivé komponenty jsou pak podle receptury automaticky dávkovány. Zásobníky na rašelinu, písek, kompost jsou plněny a doplňovány mechanizovaně, zásobníky na hnojiva a případné jiné nízkoobjemové komponenty jsou plněny a doplňovány ručně.Mezi základní komponenty substrátů patří: rašelina, písek, kompost a hnojiva. Základní suroviny pro výrobu substrátu jsou skladovány v zastřešených venkovních boxech.

Surovinou pro výrobu mulčovací kůry je převážně smrková kůra vznikající jako odpad pilařského provozu MM Holz Paskov. Denně je dodáváno 500 m3 kůry, celková dodávka je pak 30 000 m3 kůry (z 50m3 dodané kůry je 30 m3 kůry drcené). Před vlastním drcením kůry na kladívkovém drtiči o výkonu 200 m3/směnu je prováděno automatické odstraňování případného železa (až 2 kg/směnu). Na skladě je přibližně 70 000 m3 kůry v různém stadiu rozkladu a fermentace.

Produkce balící linky je 110 palet za směnu (na paletě je např. 39 pytlů mulčovací kůry o objemu 70 l). Substráty jsou baleny do PET folií o objemech 20,50,80 litrů) Obsluhu linky zajišťuje 1 pracovník. V sezóně je vyrobeno 500 palet a prodáno jich je 1000.

V období sezóny je ve všech provozech firmy zajištěn 3-směnný provoz.

Celková produkce substrátů:
150 000 m3 (bez mulčovací kůry)

Prodej:
100 000 m3 balených substrátů
40 – 50 000 m3 substrátů volně ložených

Největší objem v prodeji zaujímají z:
- volně ložených substrátů: mulčovací kůra a trávníkový substrát
- balených substrátů: zahradnický substrát